დახმარება:მეტყველების ნაწილები

ვიქსიკონი გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქართულ ენაში მეტყველების ათი ნაწილია, მათგან ექვსი სრულმნიშვნელოვანია, ხოლო ოთხი დამხამრე. სრულმნიშვნელოვანთაგან ხუთი ფომრაცვლადი სიტყვაა, ამდენივე — ფორმაუცვლელი.

  • სრულმნიშვნელოვანი არის მეტყველების ნაწილი, რომელსაც კითხვა დაესმის და ცალკე მდგომი რაიმენაირ აზრს გამოხატავს;
  • დამხმარე არის მეტყველების ნაწილი, რომელსაც კითხვა არ დაესმის და ცალკე მდგომი აზრს არ გამოხატავს;
  • ფორმაცვლადია სიტყვა, რომელიც ან იბრუნვის ან იუღლება;
  • ფორმაუცვლელია სიტყვა, რომელიც არც იბრუნვის და არც იუღლება.

ქართულ ენაში მხოლოდ ერთი მეტყველების ნაწილია, როელიც სრულმნიშვნელოვანია, მაგრამ არც იბრუნვის და არც იუღლება. მას ზმნიზედა ჰქვია.

მეტყველების ნაწილები სრულ-
მნიშვნელოვანი
დამხამრე ფორმა-
ცვლადი
ფორმა-
უცვლელი
აღწერა
1 არსებითი სახელი X X აღნიშნავს საგანს. (ვინ? რა? — მოსწავლე, ბედნიერება.)
2 ნაცვალსახელი X X (ვინ? რა? ვისი? რისი? — მე, შენ, ის... ჩემი, შენი, იმისი...)
3 რიცხვითი სახელი X X (რამდენი? მერამდენე? მერამდენედი? — ხუთი, მეხუთე, მეხუთედი.)
4 ზედსართავი სახელი X X ახლავს არსებით სახელს და გამოხატავს საგნის ნიშან-თვისებას. (როგორი? რანაირი? როდინდელი? სადაური? — მაღალი, ჭკვიანი, გუშინდელი, თბილისელი.)
5 ზმნა X X აღნიშნავს საგნის მოქმედებას ან მდგომარეობას. (რას ვშვრები? რა გამიკეთებია? რას ვიზავ? — ვხატავ, დამიხატავს, დავხატავ.)
6 ზმნიზედა X X (სად? როდის? როგორ? რატომ? რისთვის? — გარეთ, დღეს, კარგად, იმიტომ, იმისთვის.)
7 კავშირი X X (კითხვა არ დაერთვის — მაგრამ, რომ, თუ...)
8 თანდებული X X (კითხვა არ დაერთვის — ვით, თან, მაგიერ...)
9 შორისდებული X X გამოხატავს ადამიანის სულიერ განწყობილებას, გრძნობასა თუ ნება-სურვილს.(კითხვა არ დაერთვის — უჰ, ვაი, უი...)
10 ნაწილაკი X X დაერთვის ამა თუ იმ სიტყვას ან მთელ წინადადებას და სხვა ელფერს აძლევს მას(კითხვა არ დაერთვის — ღაც, ც...)

არსებობს აგრეთვე ქართული ენისათვის უცხო მეტყველების ნაწილი — არტიკლი