შინაარსზე გადასვლა

den

ვიქსიკონი გვერდიდან

შვედური


den
მესამე სუბიექტური და მესამე ობიქტური პირის ნაცვალსახელი, საშუალო სქესი

მნიშვნელობა
  1. (ნაცვალსახელი) ის, მას (სახელობითი და ბრალდებითი/მიცემითი)
    ◆ Måla den röd. (ის შეღებე წითლად)
  2. (არტიკლი) განსაზღვრული, მხოლობითი რიცხვი
    ◆ Den röda bilen (ეს წითელი მანქანა)
სინონიმები:
1. det, han, hon
2. en, de, (dom), ett, det
წარმოქმნილი სიტყვები და გამოთქმები:
dennaden här

ნაცვალსახელები
Pronomen
სახელობითი
Nominativ
ბრალდებითი/მიცემითი
Ackusativ / Dativ
კუთვნილებითი
Possessiva
უკუქცევითი
Reflexiva
უკუქცევითი კუთვნილებითი
Reflexiva possessiva
საშუალო
Utrum
ნეიტრალური
Neutrum
მრავლობითი
Plural
საშუალო
Utrum
ნეიტრალური
Neutrum
მრავლობითი
Plural
I პირი, მხ.რ.
I Pers. S.
jag mig, mej min mitt mina mig, mej min mitt mina
II პირი, მხ.რ.
II Pers. S.
du dig, dej din ditt dina dig, dej din ditt dina
III პირი, მხ.რ., მ.
III Pers. S. M.
han honom hans hans hans sig, sej sin sitt sina
III პირი, მხ.რ., ქ.
III Pers. S. F.
hon henne hennes hennes hennes sig, sej sin sitt sina
III პირი, მხ.რ., ს.
III Pers. S. U.
den den dess dess dess sig, sej sin sitt sina
III პირი, მხ.რ., ნ.
III Pers. S. N.
det det dess dess dess sig, sej sin sitt sina
I პირი, მრ.რ.
I Pers. P.
vi oss vår
våran
vårt
vårat
våra oss vår
våran
vårt
vårat
våra
II პირი, მრ.რ.
II Pers. P.
ni, i er, eder er
eder
eran
ert
edert
erat
era, edra er, eder er
eder
eran
ert
edert
erat
era, edra
III პირი, მრ.რ.
III Pers. P.
de, dom dem, dom deras deras deras sig, sej sin sitt sina
მოძიებულია „https://ka.wiktionary.org/w/index.php?title=den&oldid=107044“-დან