მოდული:იპა

ვიქსიკონი გვერდიდან

შეგიძლიათ შექმნათ დოკუმენტაცია ამ მოდულისათვის: მოდული:იპა/ინფო

local p = {}

local IPA_mapping = {
	["ა"] = "ɑ", ["ბ"] = "b", ["გ"] = "ɡ", ["დ"] = "d",
	["ე"] = "ɛ", ["ვ"] = "v", ["ზ"] = "z", ["თ"] = "tʰ",
	["ი"] = "i", ["კ"] = "kʼ", ["ლ"] = "l", ["მ"] = "m",
	["ნ"] = "n", ["ო"] = "ɔ", ["პ"] = "pʼ", ["ჟ"] = "ʒ",
	["რ"] = "r", ["ს"] = "s", ["ტ"] = "tʼ", ["უ"] = "u",
	["ფ"] = "pʰ", ["ქ"] = "kʰ", ["ღ"] = "ɣ", ["ყ"] = "qʼ",
	["შ"] = "ʃ", ["ჩ"] = "t͡ʃʰ", ["ც"] = "t͡sʰ", ["ძ"] = "d͡z",
	["წ"] = "t͡sʼ", ["ჭ"] = "t͡ʃʼ", ["ხ"] = "x", ["ჯ"] = "d͡ʒ",
	["ჰ"] = "h"
}

function p.IPA_transcribe(frame)
	text = frame.args[1]
	if text == nil or text == "" == nil then
		return
	else
		return (mw.ustring.gsub(text, '.', IPA_mapping))
	end
end

return p