დახმარება:რა არის ვიქსიკონი

ვიქსიკონი გვერდიდან

< დახმარება < რა არის ვიქსიკონი

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ქართულენოვან ვიქსიკონში

ვიქსიკონი არის...[რედაქტირება]

 • ... განმარტებითი ლექსიკონი: ქართული სიტყვები ახსნილია ქართულსავე ენაზე.
 • ... თარგმნითი ლექსიკონი: უცხოენოვანი სიტყვები თარგმნილი და ახსნილია ქართულ ენაზე. ქართული სიტყვების შესახებ სტატიებში კი ბოლო სექცია ეთმობა თარგმანებს. თარგმანები მოცემულია სემანტიკური პრინციპით: თარგმნილია არა ლემა, არამედ ამ ლემის ცალკეული მნიშვნელობები.
 • ... ეტიმოლოგიური ლექსიკონი: თითოეულ სიტყვას ახლავს ეტიმოლოგიური განმარტებაც. ქართულ ვიქსიკონში ლემები ეტიმოლოგიის მიხედვით გამოიყოფა. მაგალითად, ბარი¹ (დაბლობი), ბარი² (იარაღი) და ბარი³ (რესტორანი) სხვადასხვა ეეტიმოლოგიის მქონე ომონიმებია, ამიტომ ისინი სხვადასხვა ლემებად განიხილება. სიტყვის აღწერის ერთ-ერთი სექციაა წარმოებული ლექსიკა, რომელშიც განმარტებული სიტყვიდან ნაწარმოები სიტყვები და შესიტყვებებია ჩამოთვლილი.
 • ... საკუთარ სახელთა ლექსიკონი: ვიქსიკონი მოიცავს აგრეთვე სხვადასხვაენოვან საკუთარ სახელებს: ადამიანის სახელებს, გვარებს, ტოპონიმებს და სხვ.
 • ... გრამატიკული ლექსიკონი: სიტყვებს ახლავს გრამატიკული აღწერა. ფორმაცვალებადი სიტყვები მოცემულია რაც შეიძლება სრულყოფილი ფორმაწარმოებით. ვიქსიკონში ფორმაცვალებადი სიტყვების ცალკეული ფორმები შეტანილია, როგორც დამხმარე ლემები. ასეთი ლემები აღწერილია გრამატიკულად (მაგალითად, სახელების შემთხვევაში, რომელ რიცხვსა თუ ბრუნვაშია დასმული სახელი) და ახლავს მითითება ძირითად ლემაზე.
 • ... თესაურუსი: სიტყვების ცალკეულ მნიშვნელობებს ახლავს სინონიმების, ანტონიმების, მსგავსი მნიშვნელობის სიტყვების და ა.შ. ჩამონათვალი.
 • ... ფრაზეოლოგიური ლექსიკონი: ვიქსიკონში შეტანილია აგრეთვე იდიომები, მყარი შესიტყვებები და ანდაზები.

ვიქსიკონი არ არის...[რედაქტირება]

 • ... ენციკლოპედია ან ენციკლოპედიური ლექსიკონი: ვიქსიკონში განიმარტება არა ცნებები, არამედ ლექსიკური ერთეულები (სიტყვები, შესიტყვებები, იდიომები, ანდაზები). მაგალითად, ვიქსიკონში ვერ ნახავთ სტატიას გენდერული თანასწორობის ცნების შესახებ, მაგრამ ნახავთ სტატიებს სიტყვების „გენდერული“ და „თანასწორობა“ შესახებ. თუ თქვენ ენციკლოპედიას ეძებთ, მიმართეთ ჩვენს დობილ პროექტს, ვიკიპედიას.
 • ... ნორმატიული ლექსიკონი: ვიქსიკონის ყოველი სტატია უნდა ეყრდნობოდეს სანდო და გადამოწმებად წყაროებს, მაგრამ ვიქსიკონი არ ადგენს არც ერთი ენის ნორმებს. ვიქსიკონის რედაქტორები თავად არ განსაზღვრავენ, სიტყვის რომელი ფორმაა მცდარი ან მართებული, მაგრამ თუ რომელიმე ნორმატიულ გამოცემაში სიტყვა მცდარად ან მართებულადაა მიჩნეული, ეს ვიქსიკონშიც უნდა აისახოს. ვიქსიკონი დესკრიფციულია, იგი ენაში მიმდინარე ცვლილებების პროცესს არც ხელს უწყობს და არც ეწინააღმდეგება; იგი მხოლოდ აღწერს ამ პროცესს.
 • ... ყველაფრის არქივი: ვიქსიკონში ტექსტების, გრაფიკული და ხმოვანი ფაილების განთავსება საკმაოდ ადვილია, მაგრამ ეს არ გვაძლევს იმის უფლებას, რომ ვიქსიკონი ვაქციოთ ბიბლიოთეკად, ფონოთეკად ან სხვა რაიმე „თეკად“. ნუ ჩაწერთ ვიქსიკონში:
  • ლიტერატურული ნაწარმოებების (მითების, ლეგენდების, ზღაპრების, ლექსების და ა. შ.) შინაარსს, რაც არ უნდა საჭიროდ და მნიშვნელოვნად გეჩვენებოდეთ იგი.
  • წერილების, მემუარების ტექსტს, რაც არ უნდა გამოჩენილ პიროვნებას ეკუთვნოდეს იგი.
  • კანონების, დადგენილებების და სხვა ოფიციალური დოკუმენტების ტექსტებს.
  • დიდი რაოდენობით სურათებს და გრაფიკულ მასალას პირადი ან სხვა პირის არქივიდან.
 • ... ინფორმაციის პირადი საცავი: ვიქსიკონის თითქმის ყველა რედაქტორს აქვს საკუთარი პირადი გვერდი, მაგრამ ისინი გამოიყენება მხოლოდ ვიქსიკონთან დაკავშირებული ინფორმაციის განსათავსებლად. დაუშვებელია ვიქსიკონის გვერდებზე პირადი ვებგვერდის შექმნა, ვიქსიკონთან კავშირის არმქონე ფაილების, მათ შორის გრაფიკული და ხმოვანი ფაილების განთავსება.
 • ... საჯარო ფორუმი: ვიქსიკონის სივრცე და მისი სტატიები არ შეიძლება გამოიყენებულ იქნეს როგორც ტრიბუნა, სადისკუსიო კლუბი, იარაღი პროპაგანდისა და რეკლამისათვის ვინმეს კერძო ინტერესებისათვის. განხილვა, გარჩევა, დისკუსია შეიძლება ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც უკავშირდება ვიქსიკონის საგანს, მაგრამ სპეციაულრად ამ მიზნით გამოყოფილ გვერდებზე და არა უშუალოდ სტატიებში.